แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ปรับปรุง 2558)


ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล


แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ
  หมายเหตุในความเป็นส่วนตัว
แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม
การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.